Các phương pháp mổ dây chằng chéo trước

Các Phương pháp mổ tái tạo dây chằng chéo trước:

Phương pháp sử dụng phương tiện cố định bằng vít chẹn tự tiêu và nút treo (endo button)

See the source image

Phương pháp sử dụng phương tiện cố định bằng nút treo tự điều chỉnh bằng titanium và nút treo (endobutton) titan (Phương pháp All-inside)

See the source image

Phương pháp tái tạo 1 bó

Phương pháp tái tạo 2 bó

See the source image

 

Phương pháp tái tạo all-inside

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

%d bloggers like this: